Salgsbetingelser

Innledning

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen


Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene


Selger:
Seagarden og Nutricoll kosttilskudd er produsert og distribueres av Seagarden AS (Org nr 977 249 368), Karmsund Fiskerihavn, Husøyvegen 278, 4262 Avaldsnes
Norge.

Telefon: 52 85 94 80 (mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00)
Epost: webshop@seagarden.no

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

3. Priser


Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Abonnement


Seagarden og Nutricoll kosttilskuddsprodukter distribueres gjennom løpende abonnement på månedlig/flermånedlig basis direkte i din postkasse. Abonnement på Seagarden og Nutricoll kosttilskuddsprodukter genererer ikke noen form for kjøpsforpliktelser og er uten bindingstid. Abonnementet kan sies opp fortløpende og stanses umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

Månedlige abonnement (forsendelse én gang i måneden): Ved oppsigelse mottatt senere enn 7 dager før dato for neste utsendelse blir abonnementet først stoppet påfølgende måned. 

Flermånedlige abonnement (doble forsendelser, annenhver måned, også hver 90 dager): ): Ved oppsigelse mottatt senere enn 7 dager før dato for neste utsendelse blir abonnementet først stoppet påfølgende måned. 

Endringer av produkt, leveringsform og distribusjonsfrekvens kan forekomme, og abonnenter vil bli varslet før endringene evt. trer i kraft. Ved forekomst av manglende kredittverdighet, svindelforsøk eller annen saklig grunn kan abonnementet sies opp eller nektes iverksatt fra distributørens side. Endring, oppsigelse av abonnementet, eller midlertidig terminering, kan utføres igjennom kundens ´Min Konto`på seagarden.no eller avtales gjennom henvendelse til epost: webshop@seagarden.no.

6. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

7. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere som er under 18 år kan betale ved å få en foresatt eller annen myndig person til å gjøre handelen for seg.

8. Levering m.v.

Levering av varen fra Seagarden.no til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Seagarden.no leverer til hele Norge. Leveringstid er vanligvis mellom 1-4 virkedager etter at ordren er betalt. I perioder med mye trafikk kan leveringstiden øke noe. Posten/Bring er vår transportleverandør. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Seagarden.no levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Seagarden.no plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9. Leveringsmetoder og -priser:

Pakke i postkassen: 75,- (Inkludert 25% er MVA)

Fri frakt på bestillinger over kr 649,-

10. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

11. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi Seagarden.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Gi beskjed til oss ved å sende en e-post til webshop@Seagarden.no eller ringe telefon 52 85 94 80. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Meldingen fra kjøper til Seagarden.no om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til oss. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Seagarden.no innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Vi kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Seagarden.no i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den (uåpnet folie eller plastboks m/skrukork). Kjøperen bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

12. Seagarden.no sine rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Seagarden.no eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Seagarden.no kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede 

varer.  Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Seagarden.no heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Seagarden.no kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Seagarden.no kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Seagarden.no kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Seagarden.no belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

13. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Seagarden.no kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Seagarden.no kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis Seagarden.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. 


Seagarden.no må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte oss, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.


14. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Seagarden.no. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


15. Henvendelser

Vi plikter å besvare henvendelser til kundeservice innen 48 timer. Vanligvis svarer vi senest i løpet av samme arbeidsdag dersom henvendelsen sendes innenfor åpningstid for kundeservice (09-15.00).